Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nexus Amor.

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de VBAG en RBCZ regelgeving.
 • Op de resultaten van
 • onze behandelingen kunnen geen garanties worden gegeven.
 • Behandeling geschiedt op eigen risico.
 • Bestaande medicatie en andere therapieën kunnen uitsluitend in overleg met de desbetreffende arts worden aangepast of beëindigd.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.

Elke Nederlandse zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan zijn cliënten kunnen tonen.
Nexus Amor, Manôn Veenstra-Verleun, is geregistreerd bij de VBAG als Wkkgz-therapeut en daarmee aangesloten bij TCZ.
Als VBAG therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.
Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben, kun je via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie.
Indien je een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de VBAG die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, word jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

1. Als je een klacht hebt of vindt dat je onrechtvaardig behandeld bent, neem dan contact met Nexus Amor op, wij staan open voor jouw bevindingen en hebben het vertrouwen om er samen uit te komen.
2. Mocht dit niet lukken, dan heb je het recht om gratis bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te vragen bij de VBAG.
3. Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je de klacht als een geschil melden bij de TCZ. TCZ neemt jouw klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen bindende uitspraak.
4. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en inhoudelijke informatie wordt niet met derden gedeeld.
5. Wij streven ernaar klachten af te handelen binnen een termijn van 4 weken. Indien er langere tijd nodig is voor het verrichten van onderzoek, dan zal de deelnemer hiervan binnen de vastgestelde termijn van 4 weken in kennis worden gesteld waarbij uitstel wordt toegelicht. Tevens word er een indicatie gegeven van de termijn waarop het kunnen geven van uitsluitsel verwacht wordt.

Hopelijk komt het nooit zover, maar Nexus Amor voldoet hiermee aan de nieuwe regels en wetgeving van klachten en geschillen in de zorg.